Повернутися до звичайного режиму

Положення про управління освіти

(затверджене рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради
від 23.12.2011 №1077)

1. Загальні положення


1.1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політикиЛьвівської міської ради, утвореним відповідно до ухвал міськоїради від14.07.2011№ 725 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704“і від29.09.2011№ 762“Про зміну підпорядкування територіальних виконавчих підрозділів“та згідно з чинним законодавством України.
1.2. Управління є правонаступником управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, районних адміністрацій та відділів освіти районних адміністрацій.
1.3. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується Львівському міському голові, виконавчому комітету, департаменту гуманітарної політики, заступнику міського голови з гуманітарних питань, а з питань здійснення делегованих йому повноважень є підконтрольним головному управлінню освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Управління є відповідальним за виконання повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
1.4. Управління має статус уповноваженого органу,делегованого Львівською міською радою як засновником (власником) навчальних закладів м. Львова.
1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, наказами головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями Львівського міського голови, а також цим Положенням.
1.6.Управління є юридичною особою, головним розпорядником коштів, має самостійний баланс, рахунки убанківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.


2. Мета та завдання управління


2.1. Метою управління є створення сучасної системи управління освітою, яка враховує особливості міста Львова, зростання автономії навчальних закладів та утвердження державно-громадської форми управління.
2.2. Управління здійснює у межах діючого законодавства України організаційно-функціональні повноваження.
2.3. Основними завданнямиуправління є:
2.3.1.Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища м. Львова.
2.3.2.Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування єдиних підходів згідно з чинним законодавством; підготовка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
2.3.3.Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
2.3.4.Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами всіх типів і форм власності.
2.3.5.Навчально-методичне керівництво та інспектування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
2.3.6.Організаціяфінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази навчальних закладів комунальної форми власності.
2.3.7.Організація проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності.
2.3.8.Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
2.3.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.
2.3.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах та установах освіти.
2.3.11. Утвердження державно-громадського управління.
2.3.12. Здійснення міжнародного співробітництва у галузі освіти.


3. Структура та організація роботи


3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Львівський міський голова.Начальникуправлінняповиненмати вищу педагогічну освіту, стаж роботи у закладах освіти не менше 5 років, стаж роботи на керівній посаді не менше 3 років і володіє державною мовою.
3.2. Начальникуправління має трьох заступників, яких призначаєна посади та звільняє з посадЛьвівський міський голова за поданням начальника управління.
3.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.3.1. Апарат управління, який складається з чотирьох секторів:
3.3.1.1.Адміністративно-правовий сектор.
3.3.1.2.Сектор освітньої політики.
3.3.1.3.Сектор національного виховання та охорони дитинства.
3.3.1.4.Фінансово-економічний сектор.
3.3.2.Шість відділів освітирайонів, які є юридичними особами, розпорядниками коштів нижчого рівня з власною мережею, мають самостійний баланс, рахунки убанківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.
3.4.Управлінню підпорядковані:
3.4.1.Централізована бухгалтерія управління та шість централізованих бухгалтерій при відділах освітирайонів.
3.4.2.Група з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова та шість господарських груп при відділах освітирайонів.
3.4.3. Навчально-методичний центр освіти м. Львова.
3.4.4. Два дитячі позаміські заклади оздоровлення та відпочинку.
3.4.5. Навчальні заклади.
3.5.Всі структурні підрозділи перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
3.6. Керівництво структурними підрозділами управління здійснюють завідувачі секторів, начальники відділів;підпорядкованими установами –головні бухгалтери, начальники груп з централізованого господарського обслуговування закладів освіти, якихпризначає на посади та звільняє з посад начальникуправління.
3.7. Повноваження секторів управління та відділів освітирайонів, порядок їх діяльності регулюються окремими положеннями та правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджує начальникуправління.
3.8.Штатний розпис управління та його структурних підрозділів формується з врахуванням обсягів робіт.
3.9. Чисельність працівників управління встановлює Львівськийміський голова у встановленому порядку.
3.10. Посадові обов’язки працівників апарату управління затверджує начальникуправління, посадові обов’язки інших працівників затверджує начальник управління за поданням начальників структурних підрозділів.
3.11. Для реалізації завдань, покладених на управління, можуть створюватись структурні підрозділи як з правами, так і без прав юридичних осіб, за погодженням з Львівською міською радою.

4. Керівництво управлінням


4.1. Найвищою посадовою особою управління є начальник управління, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління і дотримання трудової дисципліни.
4.2. Начальник управління у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає розпорядчі документи, які є обов’язковими для виконання всіма підпорядкованими структурними підрозділами та посадовими особами.
4.3. Начальникуправління:
4.3.1. Здійснює керівництво за діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників начальника управління та працівників управління.
4.3.2.Представляє інтереси міста у галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.
4.3.3. Планує роботу управління та аналізує стан її виконання, делегує повноваження планування на територіальному рівні відділу освіти району.
4.3.4. Видає у межах компетенції управління накази, організовує та контролює їх виконання.
4.3.5. Підписує договори про співпрацю з науковими установами та міжнародними організаціями, фондами.
4.3.6.Призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування управління, керівників навчальних закладів та працівників інших структурних підрозділів управління.
4.3.7.Призначає на посади та звільняє з посад працівників централізованої бухгалтерії управліннята групи з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова.
4.3.8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, централізованої бухгалтерії управління та групи з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова, відділів освіти районів, керівників навчальних закладів (комунальної форми власності); делегує повноваження начальникам відділів освітирайонів щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на заступників керівників закладів та інших педагогічних працівників.
4.3.9. Затверджує кошторис відділів освітирайонів,подає пропозиції щодо зміни граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.
4.3.10. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління;делегує повноваження відділам освіти районіврозпоряджатися коштами, виділеними на утримання підпорядкованих навчальних закладів та установ району згідно з єдиними вимогами управління.
4.3.11.Готує клопотання та подаєпропозиції до виконавчих органів міськоїради про нагородження кращих працівників освіти державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України.
4.3.12.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.
4.3.13.Затверджує статути навчальних закладів комунальної форми власності за погодженням з начальником відділу освіти району та погоджує статути навчальних закладів інших форм власності.
4.4.Заступників керівників та педагогічних працівників навчальних закладів призначають на посади та звільняють з посад начальники відділів освіти районіву передбаченому законодавством порядку.
4.5. Управління делегує відділам освіти районівзатвердження робочих навчальних планів закладів освіти комунальної форми власності та погодження робочих навчальних планів приватних закладів освіти,затвердження штатних розписів навчальних закладів та тарифікаційних списків працівників закладів освіти.
4.6. Управління та відділи освіти районіву межах своєї компетенції погоджують договори про надання послуг навчальними закладами та надання приміщень закладів освіти в оренду.
4.7. Управління та відділи освіти районіввідкривають рахунки у банківських установах України.
4.8. Розпорядчі документи управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані Львівським міським головою або оскаржені у судовому порядку. Накази відділу освіти району, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані начальником управління або оскаржені у судовому порядку.


5. Компетенція управління


5.1. До компетенції управління та його структурних підрозділів належать такі повноваження:
5.1.1. Управління забезпечує:
5.1.1.1.Виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, навчальних закладах та установах освіти.
5.1.1.2.Виконання рішень міської ради та виконавчого комітету щодо розвитку освіти м. Львова.
5.1.1.3.Розширення україномовного освітнього простору.
5.1.1.4.Фінансування харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
5.1.1.5.Впровадження експериментальних навчальних планів і програм.
5.1.2.Відділ освіти району забезпечує:
5.1.2.1.Впровадження навчальних планів і програм, погодження річних планів роботи підпорядкованих навчальних закладів.
5.1.2.2.Здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.
5.1.2.3.Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів щодо дошкільної та позашкільної освіти.
5.1.2.4.Виконання рішень виконавчого комітету щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірніх шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
5.1.2.5.Виконання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
5.1.2.6.Складання актів нещасних випадків та всіх документів, що стосуються санітарно-епідеміологічногоблагополуччя, надзвичайних ситуацій, охорони праці та техніки безпеки.
5.1.2.7.Проведення зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах, забезпечення роботи пунктів пробного тестування та основних сесій тестування.
5.1.2.8.Задоволення освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.
5.1.2.9.Навчання обдарованих дітей, дітей з особливими потребами, забезпечення їх участі у конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях.
5.1.2.10.Використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
5.1.2.11.Забезпечення навчально-методичного супроводу у навчальних закладах спільно з Навчально-методичним центром освіти м. Львова.
5.1.2.12.Функціонування психологічної служби у навчальних закладах.
5.1.2.13.Безоплатне медичне обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах у співпраці з медичними закладами, здійснення оздоровчих заходів.
5.1.2.14.Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.
5.1.2.15.Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
5.1.2.16.Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Львівським міськимцентром зайнятості та громадськими організаціями.
5.1.2.17.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5.1.2.18.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
5.1.3. Управління організовує:
5.1.3.1.Проведення державної атестації навчальних закладів міста.
5.1.3.2.Навчально-методичне забезпечення закладів освіти.
5.1.3.3.Навчання обдарованих дітей (проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів).
5.1.3.4.Видання інформаційно-методичних бюлетенів, вісників тощо спільно з Навчально-методичним центром освіти м. Львова.
5.1.3.5.Підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного і капітального ремонту приміщень.
5.1.3.6.Під час розподілу коштів кожного бюджетного року визначення розпорядника коштівна проведення ремонтних робіт.
5.1.4.Відділ освіти району організовує:
5.1.4.1.Облік дітей дошкільного та шкільного віку.
5.1.4.2.Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
5.1.4.3.Харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів.
5.1.4.4.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5.1.4.5.Проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
5.1.4.6.Підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
5.1.4.7.Формування замовлення на видання підручників, бланків документів про освіту.
5.1.4.8.Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і у сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
5.1.5. Управління керує:
5.1.5.1.Роботою підпорядкованих структурних підрозділів, навчальних закладів та установ.
5.1.5.2.Реалізацією державної політики у галузі освіти.
5.1.6.Відділ освіти району керує:
5.1.6.1.Роботою підпорядкованих структурних підрозділів, навчальних закладів та установ щодо їх функціонування.
5.1.6.2.Впровадженням варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
5.1.7. Управління контролює:
5.1.7.1.Стан освітньої політики м. Львова.
5.1.7.2.Відповідність освітніх послуг до державних стандартів освіти.
5.1.7.3.Збереження існуючої мережі закладів освіти, що перебувають у комунальній власності.
5.1.7.4.Дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
5.1.7.5.Дотримання навчальними закладами всіх типів і форм власності законодавства у галузі освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
5.1.8.Відділ освіти району здійснює:
5.1.8.1.Оперативний контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти.
5.1.8.2.Використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету.
5.1.8.3.Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму, умов безпечного перебування дітей.
5.1.9.Управління аналізує та прогнозує:
5.1.9.1.Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності,та аналіз їх використання.
5.1.9.2.Визначення потреб у закладах освіти та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази.
5.1.9.3.Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості та сприяння їх матеріальній підтримці.
5.1.9.4.Утворення навчальних закладів (груп, класів) для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація інклюзивного навчання.
5.1.9.5.Потреби міста у педагогічних працівниках та спеціалістах і у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
5.1.9.6.Збирання та опрацювання інформації про стан і розвиток освіти у місті, формування бази даних.
5.1.10.Управління готує розпорядчі документи:
5.1.10.1.Проекти рішень виконавчого комітету щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірніх шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
5.1.10.2.Накази щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів, заохочення і нагородження працівників освіти.
5.1.11.Відділ освіти району здійснює:
5.1.11.1. Підготовку проектів угод з районними адміністраціями для забезпечення функціонування навчальних закладів на території району.
5.1.12.Управління координує:
5.1.12.1.Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.
5.1.12.2.Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
5.1.12.3.Діяльність психологічної служби у навчальних закладах.
5.1.12.4.Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Львівським міськимцентром зайнятості та громадськими організаціями.
5.1.12.5.Роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5.1.13.Управління спільно з відділами освіти районів сприяє:
5.1.13.1.Діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
5.1.13.2.Наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених чинним законодавством.
5.1.13.3.Роботі дорадчих органів з питань розвитку освітньої галузі міста.
5.1.13.4.Міжнародному співробітництву угалузі освіти.
5.1.14. Управління погоджує:
5.1.14.1.Проекти будівництва нових закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.
5.1.14.2.Питання оренди майна, що знаходиться у підпорядкуванні управління.
5.1.15.Відділ освіти району погоджує:
5.1.15.1.Статути навчальних закладів.
5.1.15.2.Призначення керівників навчальних закладів приватної форми власності.
5.1.15.3.Робочі навчальні плани приватних закладів освіти.
5.1.16.Управління та відділи освітирайонів здійснюють:
5.1.16.1.Звітування перед територіальною громадою м. Львовапро стан та перспективи розвитку освіти у місті та районі.
5.1.16.2.Підготовку державних статистичних звітів.

6. Права управління


6.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
6.1.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
6.1.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх типів і форм власності.
6.1.3. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
6.1.4.Подавати пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
6.1.5.Утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання програм і проектів, залучати фахівців для роботи у цих комісіях і групах.
6.1.6. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
6.1.7. Організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру.
6.1.8. Взаємодіяти з відповідними підрозділами міської ради, головним управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території,та отримувати від них увстановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.1.9.Утворювати колегію, склад якої затверджує начальник управління. Рішення колегії впроваджуються у життя наказами начальника управління.
6.1.10.Утворювати раду з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.
6.1.11. Організовувати науково-методичну роботу, забезпечувати професійний розвиток педагогів.
6.1.12. Здійснювати державні закупівлі (товарів, робіт, послуг) відповідно до чинного законодавства України.
6.1.13. Управління делегує відділам освіти районівтакі права:
6.1.13.1.Подаватипропозиції на розглядуправліннящодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
6.1.13.2.Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для реалізації покладених на відділи освіти районівзавдань.
6.1.13.3.Взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями у процесі виконання покладених на відділи освітирайонівзавдань.
6.1.13.4.Забезпечувати професійний розвиток педагогів.

7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління

7.1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
7.2. Управління володіє і користується майном, яке знаходиться на його балансі.
7.3. Працівники апарату управління та відділів освіти районівє посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаютьсяЗаконом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
7.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
7.5. Штатний розпис та кошторис управління затверджуєдиректор департаменту гуманітарної політики за погодженням здиректором департаменту фінансової політики.


8. Відповідальність посадових осіб управління

8.1. Посадові особи управління та його структурних підрозділів повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
8.2. Посадові особи управління та його структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

9. Заключні положення


9.1. Припинення діяльності управління та його структурних підрозділів здійснюєЛьвівська міська рада у порядку, визначеному чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 02 Квітня 2018

Цей сайт безкоштовний!